Slovní druhy

17.09.2017 21:23

Slovní druhy podrobně najdete na internetu na adrese: www.slovnidruhy.cz

 

Slova ohebná - skloňují se, nebo se časují

1. Podstatná jména ( Substantiva )

2. Přídavná jména ( Adjektiva )

3. Zájmena ( Pronomina )

4. Číslovky ( Numeralia )

5. Slovesa ( Verba ) - časují se

Slova neohebná - neskloňují se

6. Příslovce ( Adverbia )

7. Předložky ( Prepozice )

8. Spojky ( Konjunkce )

9. Částice ( Partikule )

10. Citoslovce ( Interjekce )

Poznámka: Uvedený text v závorce je název jednotlivých slovních druhů v latinském jazyce.